Zastupitelstvo

Zastupitelstvo

Zastupitelé a členové výborů a komise

Ing. Aleš Sobotka Marcela Kadlecová
Ing. Aleš Sobotka
člen zastupitelstva
předseda kontrolního výboru
Marcela Kadlecová
člen zastupitelstva
člen finančního a kontrolního výboru
Klára Šimečková Zdeněk Gremlica
Klára Šimečková
člen zastupitelstva
člen kontrolního výboru
Zdeněk Gremlica
člen zastupitelstva
předseda finančního výboru
Michaela Staňková Jaroslava Valová
Michaela Staňková
člen zastupitelstva
Jaroslava Valová
člen finančního výboru
  1. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst.2)
  2. Zastupitelstvu obce je vyhrazeno: schvalovat program rozvoje obce; schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce; zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce; zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny; rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách; delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast; navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání; vydávat obecně závazné vyhlášky obce; rozhodovat o vyhlášení místního referenda; navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí; určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni; zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce; volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce; stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva; zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce; stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce, zřizovat a zrušovat obecní policii; rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce; rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství; udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce; stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce; rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů; rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis29a); plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem
  3. Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.
  4. Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.
  5. Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.